Obchodné podmienky

 1. Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je prevádzkovateľ: Iveta Huláková Slučiaková, Radôstka 307, 023 04 Stará Bystrica, IČO: 54636469, DIČ: 1124213673  Registrácia: Živnostenský register Okresného úradu Čadca, Číslo živnostenského registra: 520-34016 ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“) t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), všetko v znení neskorších právnych predpisov. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Orgán dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj Predmestská 1359/71, 010 01 Žilina, Odbor ochrany spotrebiteľa a trhového dohľadu tel. č. 02/58 27 21 86 – internetový obchod, reklamácie súvisiace s nákupom cez internet

Bankové spojenie

IBAN: SK 91 1100 0000 0029 3163 3649

BIC/SWIFT: TATRSKBX

Tel. číslo +421 902 840 951

Email: ivetaslu@gmail.com

 1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Na základe záväznej objednávky vzniká kúpna zmluva a realizovaný predaj tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim.

Záväzná objednávka vzniká prostredníctvom “nákupného košíka”, emailu, telefonickej komunikácie ktorá bola predávajúcim potvrdená. Objednávka bude potvrdená buď prostredníctvom emailovej alebo telefonickej komunikácie pričom predávajúci oboznámi zákazníka o predávanom predmete, množstve, cene objednávky, spôsobe a cene doručenia. Predávajúci si vyhradzuje právo na upresnenie objednávky (špecifikácia produktu a dopravy, množstvo). Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru či surovín. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

 1. Ceny tovaru

Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, bez DPH, nakoľko nie sme plátcovia DPH a bez nákladov na doručenie. Náklady na dopravu a platbu sú uvedené v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky. V nákupnom košíku kupujúci následne vidí konečnú sumu tovaru vrátane nákladov na dodanie.

 1. Platba za Tovar

Platba dopredu prevodom na účet – pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list, respektíve na Vami zvolenú e-mailovú adresu inštrukcie so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet. Za tento spôsob platby účtujeme 0€.

Platba kartou– platba platobnou kartou prostredníctvom bezpečnej platobnej brány STRIPE .Za túto službu účtujeme sumu vo výške 0€.

Ochrana osobných údajov je zabezpečená prostredníctvom šifrovania údajov do internej databázy informačného systému e-shopu www.idemnaturu.sk, ku ktorej má prístup výhradne Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje tretím stranám iba v prípade, že sa jedná o prepravu tovaru, prípadne pre marketingové účely spojené so súhlasom zákazníka a prevádzku internetového obchodu.

IBAN: SK91 1100 0000 0029 3163 3649

BIC/SWIFT: TATRSKBX

Spôsoby dodania a ceny za prepravu tovaru:

 • Slovenská pošta: Tovar doručujeme prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. a cena poštovného je 2,20€ v rámci Slovenskej republiky. Do českej republiky je cena poštovného 6,00€ prostredníctvom Slovenskej pošty.
 • Packeta: Tovar doručujeme prostredníctvom Packeta, s.r.o. a cena prepravného je 3,50€ v rámci Slovenskej republiky.
 • Doručenie do Českej republiky je prostredníctvom Packeta, s.r.o a cena prepravného je 4,20€

Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť. Zásielka je zvyčajne doručená do tretieho dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

 1. Záruka

V balíku, vo vašej emailovej schránke, alebo spolu s tovarom vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je 2 roky ak nie je pri tovare uvedené inak. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

 1. Reklamácia

Podmienky reklamácie sa vzťahujú výlučne na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka. Ak je kupujúci spotrebiteľ, fyzická osoba, na tovar má záruku v trvaní 2 rokov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľ, na tovar má záruku 1 rok.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od dopravcu alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady. Reklamovaný tovar je potrebné poslať na našu adresu avšak nie na dobierku ale ako doporučenú listovú zásielku, doporučujeme zásielku aj poistiť.

Ak tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevzať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia kupujúceho.

Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru.

Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy.

V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

Vybavenie reklamácie

Reklamácia sa uplatňuje prostredníctvom doručenia reklamovaného tovaru doručovateľskou službou na adresu predávajúceho, a to:

Iveta Huláková Slučiaková

Radôstka 307

023 04

Stará Bystrica

Kupujúci vyplní reklamačný formulár a priloží ho do zásielky. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou elektronickej pošty a zároveň kupujúcemu doručí e-mailom alebo doporučenou poštou písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložitejšie zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. a) odovzdaním opraveného tovaru,
 2. b) výmenou tovar
 3. c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

V momente, keď je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu predajcu, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Odporúčame vám zasielaný tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.

Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.

Záverečné ustanovenia

V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje kupujúci predávajúceho (ivetaslu@gmail.com, +421 902 840 951) o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 20.05.2022. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

Záruka

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba, respektíve “záruka na akosť” zostáva v rovnakom rozsahu ako pri predaji súkromnej osobe.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu/faktúry a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.

Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.

 1. Rozpor s kúpnou zmluvou – všeobecné informácie

V prípade, že vec, tovar alebo materiál pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len “rozpor s kúpnou zmluvou”), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

 1. Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode www.idemnaturu), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania, ochutnania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

 1. Ochrana osobných údajov

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Iveta Huláková Slučiaková, Radôstka 307, 023 04 Stará Bystrica, IČO: 54636469, DIČ: 1124213673, nie sme plátci DPH

(ďalej len: „správca“).

Kontaktné údaje správcu sú:

Iveta Huláková Slučiaková, Radôstka 307, 023 04 Stará Bystrica, IČO: 54636469, DIČ: 1124213673, nie sme plátci DPH

Email: ivetaslu@gmail.com

Tel. kontakt: +421 902 840 951

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, predovšetkým odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden, či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je Plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, Oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (predovšetkým pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (predovšetkým pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) ; poskytnutie osobných údajov je nutná požiadavka pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany správcu plniť, zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.

Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov

po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu avšak maximálne po dobu 10 rokov.

Príjemca osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy, zabezpečujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, zabezpečujúce marketingové služby.

Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzení spracovania podľa čl. 18 GDPR.

právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a

právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v papierovej podobe.

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formuláru potvrdzujete, že ste oboznámený / á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím odoslaním prostredníctvom internetového formulára. Odoslaním súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 20.05.2022.